IPF COMFORT logo

PRIVACYBELEID WEBSITE

Wie we zijn

De website ipf-comfort-study.com wordt beheerd door Bamboo Medical Communications Ltd namens NeRRe Therapeutics Limited. Zodoende kunnen de externe dienstverleners van NeRRe Therapeutics Ltd contact met u opnemen met informatie en/of in antwoord op vragen die u via de website stelt.

Waar we in deze privacyverklaring “wij”, “we”, “onze” of “ons” gebruiken, bedoelen we NeRRe Therapeutics Limited, tenzij we anders zeggen. Waar we in deze privacyverklaring “onze (web)site” gebruiken, bedoelen we ipf-comfort-study.com.

Bedrijf: NeRRe Therapeutics Limited 
Bedrijfsnummer: 07916206
Land: Gevestigd in het Verenigd Koninkrijk
Geregistreerd kantoor: Stevenage Bioscience Catalyst, Incubator Building, Gunnels Wood Road, Stevenage, Hertfordshire, VK, SG1 2FX

De informatie die we over u verzamelen

Elke keer dat u onze website bezoekt, kunnen we automatisch informatie verzamelen over u en het apparaat dat u gebruikt, waaronder:

 • informatie over welke pagina’s u bezoekt en welke hulpmiddelen u gebruikt op onze website
 • informatie over hoe u op onze website bent gekomen
 • uw internetprotocoladres dat bekendstaat als uw IP-adres dat wordt gebruikt om uw apparaat te verbinden met het internet
 • het besturingssysteem en platform van uw apparaat
 • het type en de versie van de browser die u gebruikt
 • browserplug-intypes en -versies die de functionaliteit van uw browser uitbreiden, bijvoorbeeld Pinterest, Evernote en Adblock
 • MAC-adressen die worden gebruikt als netwerkadressen voor wifi en ethernet
 • verkeersgegevens, wat geaggregeerde informatie is over het aantal bezoekers, sessies, gebruikers en paginabezoeken aan onze website
 • locatiegegevens
 • instelling tijdzone
 • weblogs

Informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt

We verzamelen ook alle informatie die u ons rechtstreeks verstrekt door contact met ons op te nemen via e-mail, bijvoorbeeld:

 • uw naam
 • uw e-mailadres
 • uw postadres inclusief postcode
 • uw telefoonnummer/mobiele telefoonnummer


Zie onze Cookieverklaring voor details over de cookies die we op onze website gebruiken.

Waar halen we uw informatie vandaan?

We verzamelen de informatie die u aan ons verstrekt door rechtstreeks contact met ons op te nemen via e-mail (op enquiries@ipf-comfort-study.com).

We verzamelen ook informatie rechtstreeks vanaf uw apparaat. We gebruiken cookies om een deel van deze informatie te verzamelen. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die we via onze website verzamelen.

Waarom hebben we uw informatie nodig?

We hebben de informatie die we automatisch verzamelen over uw bezoek aan onze website nodig om:

 • onze website te beheren
 • onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd
 • te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken (inclusief gedragspatronen en het volgen van bezoeken op meerdere apparaten)
 • uw online ervaring te verbeteren


We hebben de informatie die u rechtstreeks heeft verstrekt door rechtstreeks contact met ons via e-mail op te nemen nodig om contact met u op te nemen om te reageren op vragen of andere correspondentie afkomstig van u, inclusief (maar niet beperkt tot) vragen of correspondentie van u met betrekking tot klinische onderzoeken.
U hoeft ons geen informatie te verstrekken of te bevestigen dat de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen correct is.

Met wie delen we uw informatie?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, wanneer we wettelijk daartoe verplicht zijn of wanneer we er een ander legitiem belang bij hebben om dit te doen.

Al deze derden zijn verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om conform ons beleid uw persoonsgegevens te beschermen. We staan alleen derden toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en conform onze instructies.

Onze dienstverleners

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze externe dienstverleners die diensten en functies uitvoeren op onze aanwijzing en namens ons. Onze dienstverleners zijn dienstverleners voor klinische onderzoeken, IT-dienstverleners, onze advocaten en onze leveranciers van cloudopslag. Voor een effectieve bedrijfsvoering vertrouwen we op dienstverleners.

Andere derden

Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens delen met een toezichthouder of anderszins voldoen aan de toepasselijke wetgeving of gerechtelijke procedures. We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als we redelijkerwijs geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan gerechtelijke of regelgevende procedures, een gerechtelijk bevel of een ander juridisch proces.

Delen van informatie buiten de EU

We kunnen bepaalde persoonlijke informatie die we over u verzamelen delen met de volgende landen buiten de EU of het Verenigd Koninkrijk: de Verenigde Staten en Zwitserland, bijvoorbeeld voor cloudopslag.

Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie ten aanzien van Zwitserland. Dit betekent dat Zwitserland wordt geacht uw persoonsgegevens op een adequaat niveau te beschermen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie met betrekking tot de Verenigde Staten. Dit betekent dat de VS niet wordt geacht uw persoonsgegevens op een adequaat niveau te beschermen.

Om er echter voor te zorgen dat uw persoonsgegevens die met de Verenigde Staten worden gedeeld, adequaat worden beschermd, hebben we passende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens door die derden worden behandeld conform de EU- en Britse wetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk ervoor zorgen dat de derden lid zijn geworden van het EU-US Privacy Shield, of door standaardcontractbepalingen met de derden af te spreken.

Daarnaast proberen we waar mogelijk kopieën of toegang te verkrijgen tot de beleidsvormen inzake gegevensbescherming van derden. Ook verstrekken we alleen de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die nodig is voor de hierboven genoemde activiteiten.

Indien u meer informatie over deze beschermende maatregelen wenst, kunt u deze informatie opvragen bij de Data Privacy Manager.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om details te verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Dit doen wij om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken (inclusief gedragspatronen en het volgen van bezoeken op meerdere apparaten). Google Analytics verzamelt geen informatie waarmee een bezoeker van onze website kan worden geïdentificeerd. Alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren. We staan Google niet toe om te proberen de identiteiten van gebruikers van onze website vast te stellen. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over Google Analytics.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden doorgaans op servers en archiveringssystemen in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk opgeslagen. Ze kunnen echter ook worden opgeslagen in of geopend vanuit landen buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk. Wanneer dit gebeurt, zorgen we er altijd voor dat er passende waarborgen zijn, zoals de standaard contractclausules, bindende bedrijfsregels of het EU-US Privacy Shield. Dit doen we om te garanderen dat uw gegevens en uw rechten worden beschermd volgens dezelfde hoge standaard als onder de Britse wetgeving.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en vanaf de websites van derden. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacyverklaringen en cookieverklaringen hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze kennisgevingen of uw gebruik van dergelijke websites. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens naar deze websites verzendt.

Helaas is het verzenden van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar onze website verzendt niet garanderen; elke verzending geschiedt op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde toegang te voorkomen.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens alleen zolang we ze nodig hebben. Als u rechtstreeks informatie aan ons verstrekt door een e-mailverzoek in te dienen, bewaren wij uw gegevens niet langer dan 3 maanden vanaf de datum van de laatste communicatie tussen ons.

Na deze periode zullen we uw persoonsgegevens veilig vernietigen conform ons beleid inzake het bewaren van gegevens.

After this period, we will securely destroy your personal information in accordance with our data retention policy.

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende deze periode om:

 • eventuele problemen of zorgen af te handelen die u heeft over hoe we met uw persoonsgegevens zijn omgegaan
 • juridische claims in te dienen of te verdedigen

Voeren we profilering en geautomatiseerde besluitvorming uit?

We gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen over hoe u onze website gebruikt, evenals anonieme gegevens die u in onze formulieren invult. We doen dit om ons te helpen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken (inclusief gedragspatronen en het volgen van bezoeken op meerdere apparaten), onze website te beheren en uw account te beheren. Google Analytics verzamelt geen informatie waarmee een bezoeker van onze website kan worden geïdentificeerd. Alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren. We staan Google niet toe om te proberen de identiteiten van gebruikers van onze website vast te stellen. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over Google Analytics.

We voeren geen andere profilering of geautomatiseerde besluitvorming uit met betrekking tot de informatie die we automatisch over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

Welke rechten heeft u?

Volgens de regels voor gegevensbescherming heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens
 • om op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw informatie in te trekken
 • om ons te vragen wijzigingen aan te brengen in de gegevens die we over u hebben om ervoor te zorgen dat ze correct en actueel zijn
 • om uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen (soms het recht op vergetelheid genoemd)
 • om onze verwerking van uw gegevens te stoppen of te beperken
 • om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens
 • om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming en
 • om te verzoeken om een deel van de gegevens die we over u bewaren te delen (bekend als gegevensoverdraagbaarheid).

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via DPM@nerretherapeutics.com of schriftelijk via de Data Privacy Manager op het bovenstaande postadres van het Bedrijf. Houd er rekening mee dat een archiefkopie van alle aan ons verstrekte informatie door ons kan worden bewaard voor onze administratie en voor auditdoeleinden.

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van de gegevens die wij over u bewaren door uw verzoek schriftelijk naar ons te sturen op het bovenstaande adres.

Een klacht indienen

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over de manier waarop NeRRe Therapeutics uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact met ons op via het bovenstaande postadres of via DPM@nerretherapeutics.com.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw klacht hebben behandeld of als u zich nog zorgen maakt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office in Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF en www.ico.org.uk.

Wijzigingen in deze kennisgeving

We zullen deze kennisgeving regelmatig controleren en deze actueel houden om ervoor te zorgen dat de informatie die we aan u verstrekken correcten actueel is.

We bewaren eerdere beleidsbepalingen die via ons kunnen worden opgevraagd op het bovenstaande postadres of op DPM@nerretherapeutics.com.

Deze verklaring werd voor het laatst herzien en bijgewerkt in januari 2022.